FA Nieuwsbrief juni 2013

Jaargang 2 nummer 1

De website van Financieel Actief bestaat één jaar!
Daarom hebben we extra veel artikelen opgenomen in deze nieuwsbrief. Er gebeurt dan ook genoeg rondom financiële producten.

Meest in het oog springend is het pensioenakkoord. Druk bediscussieerd in Den Haag. En het levert in Financieel Actief maar liefst twee artikelen op. Een kort maar krachtig 'FA commentaar' geschreven door Maarten Edixhoven en een uitgebreide analyse door Nancy Struve en Bas Vereggen.

Heel actueel is ook de tijdelijke crisisheffing. Bart Jimmink gaat in op de inhoud en de 'houdbaarheid' van deze heffing.

Het onderwerp 'gederfd en te derven loon' is op de kaart gezet door het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst. Maar op het (strikte) standpunt van het CAP valt wel iets af te dingen, zo blijkt uit de bijdrage van Ton Mertens.

Last but not least hebben we nog een artikel van Ellen van de Nieuwegiessen. Aan de hand van een tweetal uitspraken van het KiFiD laat zij aspecten zien die van belang zijn bij een goed advies.

De volgende nieuwsbrief van Financieel Actief verschijnt eind augustus. In de tussentijd blijven we de ontwikkelingen volgen en zullen we daarover publiceren in artikelen en korte berichten.

drs. Kees van Oostwaard
Eindredacteur Financieel Actief

Artikelen 

De wondere wereld van Witteveen 2015

Het is onstuimig in pensioenland. Met ingang van 1 januari 2014 wordt de pensioenrichtleeftijd van 65 naar 67 jaar verhoogd en worden de maximale opbouwpercentages met 0,1% verlaagd. Volgens de wetsvoorstellen die nu ter behandeling naar de Eerste Kamer gaan, worden de maximale opbouwpercentages met ingang van 1 januari 2015 met nog eens 0,4% verlaagd en wordt het pensioengevend loon gemaximeerd op € 100.000.

Hoe tijdelijk is de tijdelijke crisisheffing?

Sommige mensen beweren dat niets zo definitief is als een tijdelijke fiscale maatregel. Deze gedachte wordt bevestigd door de gang van zaken rondom de “crisisheffing”. In eerste instantie werd deze maatregel, gericht op het extra belasten van hogere inkomens, gepresenteerd als een eenmalige maatregel over het jaar 2012. Inmiddels dreigt deze belasting een (eenmalige?) comeback te maken.

Derven, gederfd, te derven: in welk geval is een loonstamrecht mogelijk?

Als een werknemer wordt ontslagen komt daar in veel gevallen een ontslaguitkering bij kijken. Er zijn verschillen redenen waarom iemand op zo’n uitkering aanspraak kan maken. Fiscaal kan een ontslaguitkering vaak gezien worden als een vergoeding voor de inkomsten die de werknemer als gevolg van het ontslag derft. Als die situatie zich voordoet kan er ook voor worden gekozen om een zogenaamd loonstamrecht toe te kennen.

Korte berichten 

Gespreide uitkering bestaande VUT-rechten toch mogelijk

Naar aanleiding van Kamervragen keurt staatssecretaris Weekers van Financiën toch goed dat reeds lopende VUT-uitkeringsrechten kunnen worden uitgesmeerd tot de AOW-ingangsdatum. Daartoe moeten de VUT-uitkeringsrechten actuarieel worden herrekend. De VUT-uitkering wordt dan niet als Regeling voor Vervroegde Uitkering (RVU) aangemerkt.

Hypotheekverstrekking aan ZZP’ers en flexwerkers

Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft op 17 juni 2013 de Tweede Kamer geïnformeerd over de vraag of de regeling hypothecair krediet (vastgesteld in december 2012) voldoende ruimte biedt aan zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) en personen met een flexibel contract. Eerst stelt de minister vast dat er in Nederland eind 2012 ongeveer 760.000 waren en dat verwacht wordt dat dit aantal doorgroeit naar 900.000 in 2030 en later tot één miljoen.

Geen (tijdelijke) verlaging vermogensrendementsheffing

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft Kamervragen van het lid Bashir (SP) beantwoord over de vermogensrendementsheffing. Aanleiding voor de vragen is de steeds maar dalende rente op spaarrekeningen. Daarnaast wilde het Kamerlid weten waarom niet wordt gewerkt met een vermogenswinstbelasting.