FA Nieuwsbrief juli 2014

Jaargang 3 nummer 1

Pensioen is een onderwerp waarover veel te doen is, en terecht! Daarom ook veel aandacht in deze Nieuwsbrief voor dit onderwerp.

Er komt dit jaar veel af op degenen die zich met pensioenen bezig houden. Daarom gaat Hans van den Berg in zijn bijdrage uitgebreid in op de (on)mogelijke oplossingen voor de Witteveen 2015. Aan de hand van enkele ‘maatmensen’ laat hij zien wat de gevolgen van Witteveen 2015 zonder nadere actie zijn. En per maatmens wordt ook getoond of, en zo ja welke, oplossingen mogelijk zijn.

Zoals beloofd in de vorige Nieuwsbrief komen we terug op het pensioen in eigen beheer en de Fiscale Verzamelwet 2014.
Alieke Doornink betoogt dat er een samenhang is tussen het pleidooi van de staatssecretaris voor afschaffen van pensioen in eigen beheer en het pensioenfonds voor ZZP-ers.
Het artikel over de Fiscale Verzamelwet 2014 gaat beknopt in op wijzigingen voor de eigenwoningregeling en de gedeeltelijke afkoop van gouden handdrukstamrechten.

Verder is in deze Nieuwsbrief een Praktijkcase over expiratie van oud-regime lijfrenten opgenomen.

Ten slotte is vrij geruisloos de Wet werk en zekerheid door de Eerste Kamer aangenomen. In de Korte berichten staat al beknopt wat de wet inhoudt en bij gelegenheid zullen we hier uitgebreider op ingaan.

drs. Kees van Oostwaard
Eindredacteur Financieel Actief

Artikelen 

De (on)mogelijke oplossingen voor Witteveen 2015

Nu de wetsvoorstellen om de pensioenopbouw verder te verlagen en af te toppen 1) (hierna: Witteveen 2015) op 27 mei jl. door de Eerste Kamer zijn aangenomen, wordt het tijd om de gevolgen daarvan per 1 januari 2015 op een rij te zetten. Nog interessanter is het om ook de (on)mogelijkheden onder de loep te nemen om deze gevolgen te repareren. Ik neem u mee bij elk van deze (on)mogelijkheden en trek bij elke (on)mogelijkheid enige conclusies.

ZZP-pensioenfonds straks ook voor DGA’s?

Is het toeval dat ongeveer tegelijkertijd met het pleidooi van de staatssecretaris voor het afschaffen van het huidige pensioen in eigen beheer er opeens grote sprongen vooruit worden gemaakt met het pensioenfonds voor ZZP-ers?  Alle andere opties en wensen vanuit de praktijk voor aanpassing van het huidige systeem voor pensioen in eigen beheer leiden volgens de staatssecretaris niet tot vereenvoudiging of zijn budgettair niet haalbaar.

Fiscale Verzamelwet 2014: het kan scherper

Op 3 juni 2014 is het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Vervolgens is op 27 juni al de Nota naar aanleiding van het verslag naar de Tweede Kamer verzonden. Gelet op het geringe aantal vragen dat is gesteld en het karakter van die vragen, kan worden verwacht dat het wetsvoorstel vrij snel door de Tweede Kamer zal worden geloodst.

Expiratie oud-regime lijfrente

Vraag:
Een oud-regime lijfrenteverzekering nadert de expiratiedatum. Kan met het expiratiekapitaal een bancaire lijfrente-uitkering worden aangekocht?

Korte berichten 

Wet werk en zekerheid aangenomen

Dinsdag 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer de Wet werk en zekerheid aangenomen. Deze wet geeft vorm aan de afspraken in onder meer het Regeerakkoord van PvdA en VVD en het Sociaal Akkoord 2013.
Het oorspronkelijke voorstel is op enkele aanpassingen na ongewijzigd gebleven.
Er komt een overgangsregeling voor transitievergoedingen voor kleine werkgevers en een wettelijke plicht tot scholing van werknemers.

Wetsvoorstel pensioencommunicatie naar Raad van State

Op 27 juni  2014 heeft de ministerraad ermee ingestemd het wetsvoorstel pensioencommunicatie voor advies naar de Raad van State ter zenden. De tekst van het wetsvoorstel wordt openbaar bij het indienen van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.
Het wetsvoorstel bevat regels voor pensioeninformatie waarmee consumenten beter in staat moet zijn om een goed financiële planning voor de oude dag te maken. Daarbij staan de antwoorden drie vragen centraal: