FA Nieuwsbrief februari 2016

Jaargang 4 nummer 9

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Algemeen

Pensioen

Lijfrente

Kapitaalverzekering

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

 

Artikelen 

Betaling van contractueel verschuldigde premies kapitaalverzekering op later tijdstip mogelijk?

Vraag:
Een klant heeft een kapitaalverzekering. In het verleden heeft hij een aantal premies voor deze verzekering niet betaald. Zonder die betalingen voldoet de premiebetaling niet aan de bandbreedte-eis voor een vrijgestelde uitkering. Kan de klant de premies alsnog storten en is daarmee weer voldaan aan de vrijstellingsvoorwaarden?

Korte berichten 

Geen brutering van kansspelbelasting bij promotioneel kansspel

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat geen brutering van kansspelbelasting bij een promotioneel kansspel hoeft plaats te vinden. De inspecteur heeft namelijk niet kunnen bewijzen dat belanghebbende op het moment van het uitreiken van de prijzen de verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening heeft genomen of de intentie daartoe had.

Minimumwaarderingsregel bij overschrijden wettelijke termijn

Als een lijfrente wordt afgekocht, moet de waarde van de lijfrente in de aangifte inkomstenbelasting worden opgegeven als negatieve uitgave voor inkomensvoorziening. Er moet een groter bedrag in de aangifte worden opgenomen als nog geen uitkeringen gedaan zijn en het bedrag van de (eenmalig) betaalde premie(s) groter is dan de waarde van de lijfrente.