FA Nieuwsbrief Prinsjesdag 2017

Jaargang 6 nummer 4

In deze Prinsjesdag Special:

Algemeen

Tarieven belastingschijven en maatregelen heffingskortingen
Net als vorig jaar geeft het kabinet aan de koopkracht in evenwicht te willen brengen en doet dat onder andere door een aantal aanpassingen in de inkomstenbelastingschijven, de algemene heffingskorting en de ouderenkorting.

Erf- en schenkbelasting bij herverdeling bezit binnen huwelijk en samenwoonrelatie
Voorgesteld wordt duidelijker in de wet vast te leggen in welke gevallen het aangaan van een huwelijk, het aangaan van de huwelijkse voorwaarden (of wijzigen tijdens het huwelijk) en bij het sluiten of wijzigen van een notarieel samenlevingscontract kan leiden tot verschuldigdheid van schenk- of erfbelasting.

Partnerregeling
Op dit moment bestaat nog de mogelijkheid voor pleegkinderen en pleegouders om als partner te kwalificeren als pleegzorgvergoedingen worden ontvangen. Op die manier kan het zijn dat een pleegkind ook toeslagpartner is. Door de wijziging zullen dergelijke situaties worden uitgezonderd voor het partnerschap.

Kapitaalverzekeringen

Vervallen tijdklemmen
Tijdens de behandeling van de belastingplannen werd eind vorig jaar een amendement van de Kamerleden Ronnes en Omtzigt aangenomen. Daarin stelden zij voor de zogenoemde tijdklemmen voor de Kapitaalverzekering Eigen Woning te laten vervallen. In het amendement ontbrak een aantal zaken die eerst via een beleidsbesluit zijn gerepareerd. Zo waren kapitaalverzekeringen die onder het Brede Herwaarderingsregime vallen, niet meegenomen. De reparaties via het besluit worden met ingang van 1 januari 2018 ook in de wet opgenomen.

Eigen woning

Veel minder woningen onder water
Begin 2013 bedroeg het aandeel ‘onderwaterhypotheken’ nog 36%. Begin 2017 is dat gedaald naar 14,8 procent. Het kabinet spreekt de verwachting uit dat de prijzen ook in 2017 en 2018 blijven stijgen. Eerder werd al bekend dat het kabinet in dit kader de zogenoemde restschuldoplossing niet zal verlengen.

Sparen en beleggen

Afschaffing inkeerregeling
Belastingplichtigen die vermogen of inkomsten verzwegen konden door de inkeerregeling een gematigde boete krijgen als ze het verzwegen vermogen of de inkomsten bij de Belastingdienst aangaven. Deze regeling vervalt per 1 januari 2018. Het verzwijgen van vermogen in box 3 leidt tot een boete van maar liefst 300% van de verschuldigde belasting.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

Artikelen 

Prinsjesdag 2017

Ook dit jaar is de Miljoenennota traditiegetrouw de vrijdag vóór Prinsjesdag uitgelekt. Daarbij werden nauwelijks fiscale aspecten genoemd of het moet zijn dat het kabinet 75 miljoen euro extra uittrekt voor de Belastingdienst. Dit bedrag is bedoeld als buffer. Het kan worden ingezet als de belastinginning in gevaar komt.