FA Nieuwsbrief November 2014

Jaargang 3 nummer 4

In de vorige Nieuwsbrief is het eerste artikel in de reeks over de (fiscale aspecten van de) eigen woning verschenen. In deze Nieuwsbrief is deel 2 - geschreven door Remco Alkemade - opgenomen. Het artikel toont welke aspecten de aandacht van een doorstromer op de woningmarkt verdienen.

Rachel van den Braak en Aloys Bart gaan in hun bijdrage in op de Wet Werk en Zekerheid. Zij staan met name stil bij de ontslagmogelijkheden rondom de pensioenleeftijd, doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd en pensioenopbouw in die periode.

Verder hebben we een artikel met een update over het Belastingplan 2015 en de ontwikkelingen rondom het nettopensioen en de nettolijfrente.

In de Praktijkcase krijgt u antwoord op de vraag of een bestaande lijfrenteverzekering kan worden ingezet als alimentatielijfrente.

In de Korte berichten hebben we onder meer een uitspraak van de Hoge Raad opgenomen. Die is al weer gedeeltelijk achterhaald door uitspraken van staatssecretaris Wiebes, zoals te lezen is in de bijdrage over het Belastingplan 2015.

drs. Kees van Oostwaard
Eindredacteur Financieel Actief

Artikelen 

Doorstromers op de woningmarkt

Op het gebied van de eigen woning is in de fiscale wetgeving het nodige gewijzigd per 1 januari 2013. Dit heeft tot gevolg dat in bepaalde situaties verschillende (fiscale) regimes van toepassing kunnen zijn. Het oude regime (het overgangsrecht) en het nieuwe regime per 1 januari 2013. Voor verschillende doelgroepen willen we in kaart brengen wat hierbij de fiscale aandachtspunten zijn.

De Wet Werk en Zekerheid: ‘Pensioenontslag, doorwerken en pensioenopbouw na de AOW-leeftijd’

Het zal u niet ontgaan zijn, maar het arbeidsrecht wijzigt ingrijpend. Dit komt door een nieuwe wet: de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet wordt in fases ingevoerd. En de eerste veranderingen vinden al plaats per 1 januari 2015. De nadruk ligt straks bij ‘werkzekerheid’ in plaats van ‘baanzekerheid’. Door deze wet worden ook de mogelijkheden rondom het pensioenontslag verruimd.

Herfst 2014: ontwikkelingen Belastingplan 2015 en nettopensioen/nettolijfrente

Een jaar geleden schreef ik op deze plaats over de ontwikkelingen rondom het Belastingplan 2014 en de pensioenversobering. De eerste herfststorm had toen net het land verlaten. Een jaar later is er eigenlijk weinig veranderd. We hebben de eerste herfststorm wederom achter de rug en de onderwerpen die besproken moeten worden zijn dezelfde.

Bestaande lijfrente gebruiken voor alimentatielijfrente

Vraag:
Een klant heeft een lijfrenteverzekering. De klant was gehuwd in gemeenschap van goederen, maar recent is hij gescheiden. De ex-echtelieden zijn overeengekomen om de lijfrenteverzekering te splitsen in twee gelijke delen, zodat een ieder de helft ‘meeneemt’. Nu wil de man zijn deel omzetten in een alimentatielijfrente voor zijn ex-vrouw. Kan dat?

Korte berichten 

Geen vervroegde ingangsdatum pensioen bijstandsgerechtigden

De staatssecretaris en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vinden het plan om bijstandsgerechtigden te verplichten om hun (tweede pijler) pensioen vervroegd te laten ingaan, onwenselijk. Daarom zal de staatssecretaris met een voorstel komen om in de Wet werk en bijstand te regelen dat bijstandsgerechtigden hiertoe niet gedwongen kunnen worden door het college van burgemeester en wethouders.

Vanaf welk moment hypotheekrenteaftrek bij woning in aanbouw?

Op 3 oktober 2014 heeft de Hoge Raad arrest gewezen over de vraag vanaf welk moment de hypotheekrente van een woning in aanbouw aftrekbaar is. Een woning in aanbouw kan immers ook worden aangemerkt als eigen woning waarvoor de rentelasten aftrekbaar kunnen zijn. Niet zelden zal ook sprake zijn van dubbele rentelasten, omdat tijdens de bouw nog sprake is van een andere eigen woning waarin wordt gewoond.

Premiestaffels voor nettopensioenregeling

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft premiestaffels voor nettopensioenregelingen gepubliceerd. Het betreft een staffel voor een rekenrente van 4% en een staffel voor een rekenrente van 3%.

Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 16 oktober het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader aangenomen.
Het wetsvoorstel moet bijdragen aan een goed beheer van de pensioenvermogens. Het beheer van dat vermogen en de risico’s die daarbij worden gelopen moeten samen met de hoogte van de ingelegde premie een consistent geheel vormen met de ambitie die een pensioenfonds heeft.
Duidelijker moet worden op welke wijze de verschillende groepen belanghebbende risico’s lopen.