FA Nieuwsbrief maart 2014

Jaargang 2 nummer 10

In deze nieuwsbrief hebben we weer een gevarieerd aanbod van onderwerpen.

In het eerste artikel bespreekt Alieke Doornink het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk voor financiële dienstverleners. Dit raakt bijvoorbeeld ook de medewerkers van banken en verzekeraars.
Alieke beschrijft de stappen die genomen moeten worden om Wft-proof te worden of te blijven.

Ton Mertens gaat in zijn bijdrage in op de aandachtspunten voor deelnemers (en hun werkgevers) van levensloopregelingen die hun levenslooptegoed niet hebben opgenomen in 2013. Moet het levensloopreglement worden aangepast? En zijn alleen opnames via de werkgever mogelijk?

Bij de Korte berichten springt - wederom - Witteveen 2015 als onderwerp eruit. De novelle met de netto lijfrente is aangenomen door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer start in april met de behandeling ervan. Terwijl alle betrokkenen al het einde van dit jaar klaar moeten zijn met de aanpassingen aan deze wetgeving. Binnenkort komen we uitgebreider op dit onderwerp terug.

De Praktijkcase gaat in op vraag of je ook de in 2014 eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling kunt toepassen als de eigen woning niet eigendom van jezelf is, maar van je partner.

drs. Kees van Oostwaard
Eindredacteur Financieel Actief

Artikelen 

Wft-proof gaat niet vanzelf

Sinds 1 januari 2014 geldt een nieuw vakbekwaamheidsbouwwerk voor financiële dienstverleners. 1) Grootste verschil ten opzichte van het oude model is dat per beroepskwalificatie ook professioneel gedrag wordt afgetoetst. Daarnaast wordt het bedrijfsvoeringsmodel per 2016 afgeschaft. Dit heeft voor de praktijk grote impact. Welke nieuwe eisen gelden, hangt sterk af van de startpositie op 1 januari 2014. Er zijn 3 mogelijkheden: 

Schenking voor de eigen woning van een ander

Vraag:
Een klant van mij woont samen met een partner. Die woning staat volledig op naam van de partner en dat geldt ook voor de schuld op de eigen woning. Nu overwegen de ouders van mijn klant gebruik te maken van de dit jaar geldende verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning door schenking aan mijn klant. Is dat mogelijk?

Korte berichten 

Novelle Witteveen 2015 aangenomen door de Tweede Kamer

De novelle voor aanpassing van het wetsvoorstel Witteveen 2015 1) is op 6 maart aangenomen door de Tweede Kamer. Aanpassing van het wetsvoorstel was noodzakelijk nadat het kabinet in de herfst van 2013 het wetsvoorstel had aangehouden. Reden voor het aanhouden was dat de Eerste Kamer niet akkoord wilde gaan met het wetsvoorstel in de voorgelegde vorm.

Geen gevolgen belastingheffing bij overdracht pensioen aan echtgenote

Belanghebbende is werkzaam in dienstbetrekking en bouwt ouderdomspensioen op. Zijn vrouw is niet werkzaam bij de werkgever van belanghebbende.
Belanghebbende draagt in 1988 bij akte van cessie steeds de helft van zijn ouderdomspensioentermijnen die vervallen tijdens het huwelijk van belanghebbende en zijn vrouw, over aan zijn vrouw. De vrouw is bevoegd tot inning van dat ouderdomspensioen bij de stichting die het pensioen uitvoert.

Overdrachtsbelasting bij levering woning op 6 juni 2011 bedraagt 6%

Belanghebbende krijgt bij notariële akte op 6 juni 2011 een woning geleverd. Hij stelt dat de overdrachtsbelasting een inbreuk vormt op het recht van eigendom als bedoeld in het Handvest van de grondrechten van de EU. Ook stelt hij dat het verlaagde tarief van 2% (ingangsdatum 15 juni 2011) in zijn geval van toepassing is.