FA Nieuwsbrief december 2017

Jaargang 6 nummer 7

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Pensioen

Actuele pensioenontwikkelingen | Artikel
Nieuw staffelbesluit | Kort bericht
Wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen aangenomen door Tweede Kamer | Kort bericht
Toch recht op partnerpensioen ondanks niet aanmelden van partner | Kort bericht
Afkoop individuele pensioenverzekering door curator voorkomen | Kort bericht

Pensioen en Lijfrente

AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog | Kort bericht

Kapitaalverzekering

Vragen en antwoorden kapitaalverzekeringen: tijdklemmen en andere wijzigingen 2017 | Artikel

Eigen woning

Tijdelijke schenkingsvrijstelling eigen woning was onverwacht populair | Kort bericht

Algemeen

Ontwikkelingen rondom Belastingplan 2018 | Artikel

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

Artikelen 

Actuele pensioenontwikkelingen

In het laatste kwartaal van 2017 hebben een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden op pensioengebied. Zo is een hele reeks van Vraag & Antwoorden verschenen vanuit het CAP en heeft de staatssecretaris van Financiën zijn handtekening gezet onder het onlangs verschenen besluit over loonheffingen en pensioenen. Kortom, genoeg materiaal voor een update over de laatste en belangrijkste pensioenontwikkelingen.

Vragen en antwoorden kapitaalverzekeringen tijdklemmen en andere wijzigingen 2017

Alle wijzigingen in 2017 voor kapitaalverzekeringen - en die van het vervallen van de tijdklemmen in het bijzonder - nopen de Belastingdienst tot het publiceren van nieuwe vragen en antwoorden. Dat is een goede zaak! Kanttekening is wel dat sommige antwoorden ter discussie gesteld kunnen worden. In dit artikel geef ik een overzicht van de meest in het oog springende antwoorden.

Ontwikkelingen rondom Belastingplan 2018

Ten tijde van Prinsjesdag was er nog geen regeerakkoord. Het Belastingplan 2018 was daardoor bescheiden van inhoud. Desondanks zijn er ontwikkelingen te melden. Maar ook het regeerakkoord heeft duidelijke invloed. De geleidelijke afschaffing van de ‘Wet Hillen’ moet nog voor het einde van het jaar door het parlement. De behandeling van die afschaffing en het belastingplan lopen door elkaar.

Korte berichten 

Nieuw staffelbesluit

Per 1 januari 2018 gaat de pensioenrichtleeftijd omhoog van 67 naar 68 jaar. Vooruitlopend daarop zijn in maart en september 2017 voorlopige nieuwe staffels gepubliceerd.
In een nieuw besluit zijn nu de definitieve staffels per 1 januari 2018 gepubliceerd. Deze zijn gelijk aan de staffels die in september zijn gepubliceerd.

Wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen aangenomen door Tweede Kamer

Op 21 november heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen aangenomen. Hierdoor worden kleine pensioenen (minder dan € 468 per jaar) niet langer afgekocht. Kleine pensioenen gaan automatisch over naar de volgende pensioenuitvoerder. Zeer kleine pensioenen - minder dan € 2 - mogen vervallen.

Toch recht op partnerpensioen ondanks niet aanmelden van partner

In de onderhavige zaak bij Rechtbank Gelderland wil de partner van een overleden werknemer aanspraak maken op het partnerpensioen. De pensioenuitvoerder stelt dat geen aanspraak kan worden gemaakt op het partnerpensioen omdat de partner niet als zodanig bij de pensioenuitvoerder bekend stond. Er was volgens de pensioenuitvoerder niet voldaan aan de aanmeldplicht die (indirect) volgde uit het pensioenreglement.

Afkoop individuele pensioenverzekering door curator voorkomen

Een man is in 2012 failliet gegaan. De curator wilde vanwege het faillissement de pensioenverzekering van de man laten afkopen die de man in 1978 zelf had afgesloten en waarvan de werkgever de premies betaalde. De rechter-commissaris geeft toestemming aan de curator om de verzekering af te kopen waarop de man in hoger beroep gaat bij rechtbank Gelderland. De rechtbank oordeelt dat afkoop maar voor een gedeelte van de verzekering is toegestaan.

AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog

Op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de ministerraad besloten de AOW-leeftijd in 2023 niet te verhogen. Het voorstel is gebaseerd op basis van nieuwe cijfers over de levensverwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De levensverwachting is minder snel gestegen dan in voorgaande jaren. De AOW-leeftijd blijft in 2023 daarom gelijk aan die in 2022: 67 jaar en drie maanden.

Tijdelijke schenkingsvrijstelling eigen woning was onverwacht populair

In 2013 en 2014 was de ‘vrijstelling schenkbelasting eigen woning’ tijdelijk uitgebreid. Deze is onverwacht populair gebleken. In de meeste gevallen - naar schatting 74% van de schenkingen - is de regeling benut voor het doen van een aflossing op de hypotheek. De Algemene Rekenkamer acht het aannemelijk dat de regeling een bijdrage levert aan het terugbrengen van de totale hypotheekschuld en het aantal ‘onderwaterhypotheken’.