Pensioenen

Afkoop individuele pensioenverzekering door curator voorkomen

Een man is in 2012 failliet gegaan. De curator wilde vanwege het faillissement de pensioenverzekering van de man laten afkopen die de man in 1978 zelf had afgesloten en waarvan de werkgever de premies betaalde. De rechter-commissaris geeft toestemming aan de curator om de verzekering af te kopen...

Nettopensioen vereist geen nieuwe pensioenovereenkomst

…Aldus de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in haar brief van 5 juni 2015. Op 6 februari 2015 heeft Klijnsma een brief geschreven, waarin zij ingaat op de aftopping van het pensioengevend loon op € 100.000 en de gevolgen daarvan voor de groep deelnemers die arbeidsongeschikt is...

Pensioen kan niet voor 50% worden toegedeeld aan echtgenote

Een man ontvangt pensioen van een pensioenfonds. De man is van mening dat zijn pensioen voor 50 % kan worden toegedeeld aan hemzelf en voor 50 % aan zijn echtgenote. Daarom maakt hij bezwaar tegen zijn aanslag inkomstenbelasting 2016 en verzoekt hij om ambtshalve herziening van de aanslagen...

Moties over pensioen door Tweede Kamer aangenomen en verworpen

Op 5 december heeft de Tweede Kamer een tweetal moties op het terrein van pensioenen aangenomen.In de motie van het Kamerlid Klein wordt de regering verzocht de mogelijkheden tot het invoeren van een flexibele AOW qua financiële kosten en maatschappelijke opbrengsten te onderzoeken.Nu  de...

Tekort delen bij onvoldoende pensioenkapitaal eigen beheer na scheiding

Man en vrouw zijn in 1988 in gemeenschap van goederen gehuwd. In 2010 heeft de rechtbank de echtscheiding uitgesproken. De vrouw is bestuurder en enig aandeelhouder van een B.V. Deze B.V. heeft haar een pensioentoezegging gedaan en dit pensioen wordt in eigen beheer opgebouwd.Op verzoek van de...

Samenloop middelloonfranchise en eindloonfranchise in één regeling

Door Witteveen 2015 is het met ingang van 1 januari 2015 mogelijk om tijdsevenredig een ouderdomspensioen van 75% van het gemiddeld genoten loon op te bouwen in ten minste 40 dienstjaren. Dit is vertaald in een maximum opbouwpercentage voor middelloonregelingen van 1,875% per dienstjaar en voor...

Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK)

Voor het overdragen van kapitaal naar een andere bank of verzekeraar wordt sinds enige jaren gebruik gemaakt van de Overeenkomst Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (OSK). Dit formulier wordt gebruikt als de klant heeft verzocht om een opbouwproduct zonder belastingheffing voort te zetten. Uit een...

Hanteren één pensioenleeftijd voor alle opgebouwde aanspraken

Een pensioenuitvoerder kan besluiten tot collectieve herrekening naar een hogere pensioenleeftijd. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan dat de Pensioenwet hiervoor ruimte biedt. Herrekening moet actuarieel neutraal plaatsvinden en het pensioenreglement moet voorzien in...

Geen gevolgen belastingheffing bij overdracht pensioen aan echtgenote

Belanghebbende is werkzaam in dienstbetrekking en bouwt ouderdomspensioen op. Zijn vrouw is niet werkzaam bij de werkgever van belanghebbende.Belanghebbende draagt in 1988 bij akte van cessie steeds de helft van zijn ouderdomspensioentermijnen die vervallen tijdens het huwelijk van belanghebbende...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen