Pensioenen

Nieuwe vragen en antwoorden pensioen gepubliceerd door CAP

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft recent weer enige vragen en antwoorden gepubliceerd. Het betreft vragen en antwoorden die al eerder waren gepubliceerd, maar zijn herschreven en soms flink uitgebreid. Toepassen extra verlaagde AOW-inbouw in deel...

Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 16 oktober het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader aangenomen.Het wetsvoorstel moet bijdragen aan een goed beheer van de pensioenvermogens. Het beheer van dat vermogen en de risico’s die daarbij worden gelopen moeten samen met de hoogte van de ingelegde premie...

Ongelijke behandeling pensioen en lijfrente

Belanghebbende en zijn partner drijven in 2006 een onderneming - een adviesbureau - in de vorm van een maatschap. Belanghebbende trekt in zijn aangifte inkomstenbelasting over dat jaar een bedrag van € 11.488 aan lijfrentepremies af van zijn belastbare inkomen. Dat bedrag is hoger dan de voor...

Voorwaarden bij omzetting beschikbare premieregeling in eindloon- of middelloonaanspraak

In de praktijk zijn er beschikbare premieregelingen, waarin de mogelijkheid wordt geboden om opgebouwde pensioenrechten om te zetten in pensioenrechten op basis van het eindloon- of middelloonstelsel. Deze mogelijkheid kan zich ook aandienen aan het einde van een uitvoeringsovereenkomst en...

Staatssecretaris gaat aan de slag met rapport commissie Van Dijkhuizen

De nieuwe staatssecretaris van Financiën, Wiebes, heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat zijn beleidsagenda voor een belangrijk deel terug te vinden zal zijn in de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Van Dijkhuizen (zie ook artikel Rapport Commissie inkomstenbelasting en...

Dubbele aftrek door in aanmerking nemen van inhoudingen vanwege te hoge pensioenuitkeringen als negatief loon niet toegestaan

In de zaak bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant gaat het om een geschil waarin inhoudingen op pensioenuitkeringen plaatsvinden en deze als negatief loon in aanmerking worden genomen.Een man ontvangt vanaf 2011 van het pensioenfonds een pensioenuitkering. Uit onderzoek van het pensioenfonds blijkt...

Wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen aangenomen door Tweede Kamer

Op 21 november heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen aangenomen. Hierdoor worden kleine pensioenen (minder dan € 468 per jaar) niet langer afgekocht. Kleine pensioenen gaan automatisch over naar de volgende pensioenuitvoerder. Zeer kleine pensioenen - minder dan € 2...

Onderscheid mogelijk tussen de pensioendatum en de einddatum van de verzekeringspolis bij uitstellen

Hof Den Bosch heeft in een hoger beroep tussen een deelnemer van een pensioenregeling en de uitvoerder van diezelfde regeling geoordeeld in de kwestie of uitstel van de pensioendatum ook betekent dat de einddatum van de polis wordt uitgesteld.In de casus heeft de deelnemer een pensioenverzekering...

Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer in de maak

Veel directeuren-grootaandeelhouder (DGA's) die via de bestaande regeling pensioen in eigen beheer opbouwen, hebben als gevolg hiervan geld vastzitten in het eigen bedrijf, ook wel 'beklemd vermogen' genoemd. Staatssecretaris Wiebes komt met een wetsvoorstel om de pensioenregeling in eigen beheer...

Nieuwe handreiking inhaal en inkoop van pensioen

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioen heeft op haar website een nieuwe versie gepubliceerd van de ‘Handreiking inhaal en inkoop van pensioen’. De handreiking behandelt de inhaal en inkoop van pensioen op basis van de drie in de Wet LB genoemde stelsels: eindloonstelsel, middelloonstelsel en...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen