Pensioenen

Nieuwe beschikbare premiestaffels per 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 gaat de pensioenrichtleeftijd omhoog van 67 naar 68 jaar. Hierdoor zijn nieuwe beschikbare premiestaffels nodig ten opzichte van de staffels die op 20 januari 2017 bij beleidsbesluit zijn gepubliceerd. Dat besluit ging nog uit van een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Het...

Grote gevolgen onzuiver geworden pensioenaanspraak directeur-grootaandeelhouder

Belanghebbende - directeur-grootaandeelhouder - gaat in 2008 op 65-jarige leeftijd met pensioen. In 1989 is aan hem een pensioentoezegging gedaan, welke in eigen beheer wordt gehouden. Aan het einde van 2008 staat de pensioenvoorziening niet meer op de balans. Er vinden ook geen pensioenuitkeringen...

Gevolgen verdrag Duitsland voor pensioen en lijfrente

Op 1 januari 2016 treedt naar alle waarschijnlijkheid het nieuwe verdrag met Duitsland in werking. Het nieuwe verdrag voorziet in een heffingsrecht voor de bronstaat als de ontvangen pensioenen, lijfrenten en sociale verzekeringsuitkeringen samen per jaar meer  bedragen dan € 15.000. Daarnaast...

Verwachtingen Nederlanders over provisieverbod

Uit onderzoek van Platform Wijzer in geldzaken blijkt dat driekwart van de Nederlanders het goed vindt, dat door het provisieverbod duidelijk wordt wat de kosten van het advies en de kosten van een product zijn. Het Platform heeft onderzoek gedaan onder bijna 1.000 Nederlanders.Aanleiding voor het...

Uitspraken van de Centrale Raad van Beroep inzake AOW-leeftijd

In 2013 is de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd. Doordat de AOW later ingaat, kan sprake zijn van een zogenaamd AOW-gat. Dit heeft geleid tot diverse rechtszaken. Nadat een aantal lagere rechtbanken uitspraak heeft gedaan, heeft nu de Centrale Raad van Beroep in een aantal van deze zaken beslist....

Ontwikkelingen Witteveen 2015

Het kabinet heeft de Nota naar aanleiding van het nader verslag van 'Witteveen 2015' 1) ingediend bij de Tweede Kamer. Het kabinet geeft onder meer aan dat zij geen uitzondering wil maken op de Wet op de medische keuringen voor de netto lijfrenten die worden gesloten om het pensioengat boven € 100....

Belgisch rustpensioen in Nederland belast

Een man heeft van 1978 tot en met 1980 in Belgische loondienst gewerkt (niet in overheidsdienst). In die periode woonde de man met zijn echtgenote in België. Hij heeft over die periode in een zogenoemd rustpensioen opgebouwd. Zijn echtgenote heeft in die periode geen arbeid in loondienst verricht...

AOW-franchises 2015

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioen heeft de AOW-franchises voor 2015 gepubliceerd: Franchises 2015 (1).jpg De AOW-franchises voor middelloonregelingen voor 2015 zijn berekend door de AOW-uitkering te vermenigvuldigen met de factor 100/75. De AOW-franchises voor...

Tweede shopmoment bij tijdelijke pensioenknip

Eind september heeft de regering een motie van de Tweede Kamerleden Lodders en Vermeij aangenomen. Hierdoor wordt het mogelijk om bij toepassing van de tijdelijke pensioenknip niet alleen op de pensioendatum, maar ook aan het eind van de knipperiode te shoppen met het pensioenkapitaal....

Nettopensioen en de 100%-grens

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) heeft recent antwoord gegeven op een door Fiscale Zaken van VIVAT gestelde vraag over het overschrijden van de 100%-grens van nettopensioen. Nettopensioen kan worden opgebouwd over het loon boven € 101.519 (2016).Het CAP geeft aan...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen