FA Nieuwsbrief december 2018

Jaargang 7 nummer 6

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Pensioen en Sparen en Beleggen

Prinsjesdag 2018: een tweede update | Artikel

Pensioen en Lijfrente

AOW-franchises 2019 en maximum pensioengevend loon | Kort bericht
AOW-leeftijd onderdeel van debat over het mislukken van de pensioenonderhandelingen | Kort bericht

Lijfrente

Revisierente terecht in rekening gebracht | Kort bericht

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Maximum arbeidsongeschiktheidsverzekering | Artikel
Hoge Raad oordeelt dat verzekeraar eigen deskundigen mag aanwijzen bij vaststelling mate van arbeidsongeschiktheid | Kort bericht

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

 

Artikelen 

Maximum arbeidsongeschiktheidsverzekering

Vraag:
Onder voorwaarden zijn de premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar. Geldt hiervoor een maximum, bijvoorbeeld een maximum premiebedrag?

Korte berichten 

AOW-franchises 2019 en maximum pensioengevend loon

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft de voorlopige AOW-franchisebedragen en het voorlopig vastgestelde maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet op de loonbelasting 1964 gepubliceerd.
De AOW-franchises zijn als volgt:

Enkelvoudig gehuwd

AOW-leeftijd onderdeel van debat over het mislukken van de pensioenonderhandelingen

Eind november is een debat gehouden in de Tweede Kamer over het mislukken van het pensioenakkoord. Onderdeel van de onderhandelingen was onder andere de AOW-leeftijd. Op dit moment stijgt de AOW-leeftijd automatisch mee met de gemiddelde levensverwachting. Tijdens het debat spraken verschillende voor- en tegenstanders van deze methode.

Revisierente terecht in rekening gebracht

Een man koopt in 2013 een (gerichte) lijfrenteverzekering af. De man accepteert niet dat de inspecteur revisierente in rekening brengt.
Hof Arnhem/Leeuwarden stelt vast dat de inspecteur aannemelijk maakt dat de lijfrente van na de Brede Herwaardering is en dat deze op het moment van afkoop al minimaal tien jaar loopt. Het hof oordeelt dat de inspecteur terecht revisierente in rekening heeft gebracht.

Hoge Raad oordeelt dat verzekeraar eigen deskundigen mag aanwijzen bij vaststelling mate van arbeidsongeschiktheid

In een zaak bij de Hoge Raad zijn prejudiciële vragen gesteld over polisvoorwaarden waarin is opgenomen dat de verzekeraar eigen deskundigen mag gebruiken om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen en dat de verzekerde wordt geacht de vaststelling te hebben aanvaard als niet binnen 30 dagen bezwaar is gemaakt. Vraag is of dit beding oneerlijk is volgens Richtlijn 93/13/EEG en of verzekeringnemer een consument is in de zin van die richtlijn.