Gouden handdruk

Lenteakkoord: wachten op de herfst?

Mr. Peter van den Berg en Hans van den Berg beiden werkzaam bij Fiscale Zaken SNS REAAL
Het Lenteakkoord (dat ook wel het Kunduzakkoord, Wandelgangenakkoord of Vijfpartijenakkoord wordt genoemd) is een hoofdlijnenakkoord. De fracties van VVD, CDA, D’66, GroenLinks en ChristenUnie hebben op 25 mei in dit akkoord vastgelegd hoe het begrotingstekort in 2013 moet worden verkleind. Begin...

Gouden-Handdrukstamrechten

mr. Theo Gommer MPLA werkzaam bij Akkermans & Partners Legal & Advice en Gommer & Partners Pensioen Avocaten lo-akkermans.gif Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst, het CAP, heeft diverse vragen & antwoorden inzake gouden-...

Afsplitsing deel goudenhanddrukkapitaal voor vergoeding adviseur

Vraag:  Kan een deel van het stamrechtkapitaal van een goudenhanddruk worden afgesplitst om de adviseur een vergoeding te betalen? Antwoord: Regelmatig duikt deze vraag op, met name als het gaat om expiraties van goudenhanddrukverzekeringen of het bereiken van de einddatum van de stamrechtrekening...

Provisie, een nieuwe invulling voor een oud begrip

mr. drs. Cees de jong werkzaam als onafhankelijk consultant inzake (verzekerings)toezicht-gerelateerde zaken.
De Jong is als onderzoeker verbonden aan het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) en is lid van de Raad van Advies van de opleiding Master Verzekeringskunde van de Universiteit van Amsterdam. Verzekeringstussenpersonen zijn van oorsprong handels­agenten. Hun principaal, de verzekeraar,...

Tegemoetkomingen voor partner- en wezenpensioenen, conversie van opgebouwde pensioenaanspraken, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en opnemen van stamrechten

donderdag, juli 3, 2014
Dit besluit is een herziening van het besluit van 20 december 2013, BLKB2013/2199M, in verband met enkele tekstuele aanpassingen. Ook bevat dit besluit een nieuwe goedkeuring, vooruitlopend op wijziging van artikel 39f, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (gedeeltelijke opname gouden...

Ontwerpbesluit transitievergoeding gepubliceerd

donderdag, juli 3, 2014
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 3 juli het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) aan de Tweede Kamer gezonden.(Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...

Tegemoetkomingen voor partner- en wezenpensioenen, conversie van opgebouwde pensioenaanspraken, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en opnemen van stamrechten

maandag, juni 23, 2014
Dit besluit is een herziening van het besluit van 20 december 2013, BLKB2013/2199M, in verband met enkele tekstuele aanpassingen. Ook bevat dit besluit een nieuwe goedkeuring, vooruitlopend op wijziging van artikel 39f, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 inzake gedeeltelijke afkoop van...

Handreiking gederfd of te derven loon (versie 8 mei 2012)

donderdag, juni 27, 2013
Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen: DGA directeur-grootaandeelhouder RVU regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in artikel 32ba Wet LB stamrechtartikel artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet LB stamrechtruimte het maximale bedrag dat kan worden gebruikt als...

Vragen van de leden Groot en Vermeij (beiden PvdA) over verlenging van de VUT-termijn

woensdag, juni 5, 2013
Staatssecretaris Weekers van Financiën beantwoordt vijf vragen over de (on)mogelijkheid om reeds lopende VUT-uitkeringsrechten uit smeren tot aan de AOW-ingangsdatum.(Brief staatssecretaris van Financiën, 4 juni 2013, nr. DB/2013/176)

Reorganisaties; vrijwillige fase; plaatsmakers- of remplaçantenregelingen (Vraag en Antwoord 13-003 d.d. 13 maart 2013 CAP)

zondag, mei 26, 2013
Een bedrijf gaat reorganiseren en wil daarbij het personeelsbestand inkrimpen. Met de vakbonden komt het bedrijf een Sociaal Plan overeen waarin ontslaguitkeringen of tijdelijke loondoorbetalingen zijn opgenomen voor mogelijk afvloeiende werknemers. De ontslaguitkeringen of afspraken over...

Pagina's

Subscribe to Gouden handdruk