FA Nieuwsbrief Prinsjesdag 2018

Jaargang 7 nummer 3

In deze Prinsjesdag Special:

Algemeen

Tarieven belastingschijven
Het kabinet wil iedereen mee laten delen in de groei. De lasten op arbeid moeten daarom omlaag. Het plan is om in 2021 een vlaktaks in te voeren.

Sparen en beleggen

Afschaffing dividendbelasting en introductie conditionele bronheffing
Voorgesteld wordt om de dividendbelasting per 1 januari 2020 af te schaffen. Op die datum wordt een nieuwe bronbelasting ingevoerd op dividenden die binnen concernverband worden uitgekeerd aan lichamen gevestigd in een land met een te laag winstbelastingtarief en in misbruiksituaties. Per 2021 wordt deze conditionele bronbelasting uitgebreid met interest- en royaltybetalingen.

Bijstelling forfaitair rendement vermogensrendementsheffing box 3 (2019)
Op Prinsjesdag zijn ook de tarieven van box 3 vanaf 2019 bekend gemaakt.

Pensioen

Pensioenakkoord
In de Miljoenennota herhaalt het kabinet dat het pensioen transparanter moet en ook moet het aantrekkelijker worden voor zzp'ers om mee te doen. Ook onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om bij pensionering een deel van het pensioenvermogen als bedrag ineens te laten opnemen. Een pensioenakkoord is er echter nog niet.

Conserverende aanslag lijfrente en pensioen
Volgens de Hoge Raad is het opleggen van een conserverende aanslag in bepaalde situaties in strijd met de goede verdragstrouw. Deze beslissing wordt nu gecodificeerd in wetgeving.

Eigen woning

Versnelde verlaging maximum aftrektarief hypotheekrente
Zoals vastgelegd in het regeerakkoord wordt het percentage waartegen de hypotheekrente in de inkomstenbelasting kan worden afgetrokken, versneld verlaagd. De versnelde verlaging start in 2020 en is al in 2023 volledig gerealiseerd.

Artikelen 

Prinsjesdag 2018

Dit is de eerste Prinsjesdag voor het kabinet Rutte 3. Voorafgaand aan Prinsjesdag ging er veel aandacht uit naar de plannen voor de dividendbelasting met een hoofdrol voor de premier. Ook in dit artikel is er de nodige aandacht voor de dividendbelasting.
In de laatste weken vóór Prinsjesdag is ook geprobeerd een pensioenakkoord te bereiken. Dat is blijkbaar niet gelukt.