FA Nieuwsbrief november 2016

Jaargang 05 nummer 06

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Pensioen

Gouden handdruk

Eigen Woning

Algemeen

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Gids Productfiscaliteiten 2016

Heeft u een vraag over pensioen, lijfrente, kapitaalverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, eigen woning, etc.? Kijkt u dan eens in de Gids Productfiscaliteiten 2016. Deze Gids is in tien jaar uitgegroeid tot hét naslagwerk over de fiscale regelgeving voor verzekerings- en bancaire producten.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

Artikelen 

Overgangsrecht Witteveen 2015 en knippen van pensioen

Vraag:
Hoe moet worden omgegaan met pensioen dat in een periode is opgebouwd waarin ruimere fiscale kaders van toepassing waren dan de huidige? Het meest recente voorbeeld van een wijziging van het fiscale kader is de op 1 januari 2015 in werking getreden “Wet verlaging maximum opbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen”, beter bekend als de wet Witteveen 2015.  

 

 

Korte berichten 

AOW- en pensioenleeftijd omhoog

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft op 31 oktober de nieuwe raming van de (macro) gemiddelde levensverwachting bekendgemaakt. Aangezien de levensverwachting is gestegen zal de zogenoemde pensioenrichtleeftijd met ingang van 1 januari 2018 worden verhoogd van 67 naar 68 jaar. Deze pensioenrichtleeftijd wordt gebruikt voor de berekening van de jaarlijkse maximaal toegestane fiscale pensioenopbouw.

Gedeeltelijke vrijval stamrechtverplichting

Aan een directeur-grootaandeelhouder (“dga”) van een B.V. wordt in verband met de beëindiging van zijn dienstbetrekking bij een ander bedrijf, een vergoeding wegens inkomensderving toegekend. De dga stort deze vergoeding in zijn B.V. als koopsom voor een stamrecht. Bij de waardering van het stamrecht op de balans eind 2009 ging de betreffende B.V. uit van dezelfde rekenrente als die gehanteerd werd bij bepaling van de lijfrente-uitkering; een rekenrente van 3%.

AFM en Nibud gaan kijken of hypotheeknormen versoepeld kunnen worden

De Tweede Kamer heeft op 25 oktober een motie van het Kamerlid Ronnes aangenomen. Ronnes is van mening dat strikte toepassing van de normen voor de hypotheekverstrekking opgesteld door het Nibud kan leiden tot “onredelijke situaties”. Uit een onderzoek van ABF Research blijkt dat de strikte toepassing van de Nibud-normen een belemmering vormt voor hypotheekverstrekking aan een grote groep (potentiële) huizenkopers.

Het vervolg van Prinsjesdag 2016: een tussenstand

Terwijl Wiebes in de Kamer onder vuur ligt voor de aansturing van de Belastingdienst, gaat het wetgevingsproces rondom de belastingplannen voor 2017 gewoon door. Inmiddels zijn voor diverse wetsvoorstellen twee nota’s van wijziging ingediend. Ook zijn de Nota’s naar aanleiding van het verslag ingediend. De belangrijkste punten worden hieronder beknopt weergegeven. De afschaffing van het pensioen in eigen beheer komt in een apart bericht aan de orde.