FA Nieuwsbrief mei 2013

Jaargang 1 nummer 11

In de Nieuwsbrief van maart hebben we al stil gestaan bij het feit dat de politiek heeft vastgehouden aan de datum van 1 april 2013 voor het overgangsrecht voor KEW, SEW en BEW. Hoewel dat zeer te betreuren valt - en ook in de verdere toekomst ongetwijfeld tot problemen zal leiden - is dat voor nu een gegeven. En dan komt de vraag op: wat is nog wel mogelijk?
Jeroen Vriend en Jasper Commandeur gaan uitgebreid in op de (on)mogelijkheden in hun tweeluik over deze problematiek. Bovendien hebben zij een praktisch stroomschema opgesteld, dat wij apart hebben opgenomen. Een aanrader! De komende tijd zullen ongetwijfeld meer vragen over dit onderwerp worden beantwoord. Wij volgen dit dossier op de voet en zullen nieuws hierover zo snel mogelijk melden.

Daarnaast hebben we nog een interessant artikel van Edward Devilee en Albertjan ten Thije over de arbeidsongeschiktheidsdekking bij wisseling van baan. Het artikel geeft een overzicht van de huidige stand van zaken en staat stil bij de aandachtspunten.

Verder hebben we nog een Praktijkcase over de eigen woning en echtscheiding. Een onderwerp waarover veel vragen worden gesteld.

Tot slot nog een opmerking over het Sociaal Akkoord. De sociale partners hebben tot 1 juni de tijd om met een alternatief te komen voor de versobering van het fiscale kader voor pensioenen. Bij het verzenden van deze nieuwsbrief - met nog 2 dagen te gaan - is er nog geen nieuws van dit front. Ook hiervoor geldt: zodra er nieuws is, zullen wij erover berichten.


drs. Kees van Oostwaard
Eindredacteur Financieel Actief

Artikelen 

Betere arbeidsongeschiktheidsdekking bij baanwissel

De dekking van arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid loopt door als een zieke of arbeidsongeschikte werknemer van baan wisselt. Dat hebben het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie afgesproken in het ‘Convenant over dekking van arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling in pensioenregelingen’.

Korte berichten 

CAP beschouwt remplaçantenregeling als RVU

Bij een collectief ontslag (meer dan twintig werknemers) wordt vaak een Sociaal Plan opgesteld. In veel sociale plannen wordt een zogenoemde remplaçantenregeling opgenomen. Bij een dergelijke regeling maakt een oudere werknemer vrijwillig plaats voor een jongere werknemer die anders wel zou worden ontslagen.

Fiscale Verzamelwet 2013 naar Tweede Kamer

Staatssecretaris van Financiën Weekers heeft op 23 mei de Fiscale Verzamelwet 2013 bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel voorziet in enkele technische aanpassingen waaronder levensloop. Het betreft herstel van het van toepassing verklaren van lagere wetgeving (voor zover nodig) bij belastingheffing in 2013 bij aanspraken die op 31 december 2011 minder waard waren dan € 3.000.

Geen aftrek voorkoming dubbele belastingpensioenaanspraak opgebouwd in buitenland

Belanghebbende heeft in het buitenland (Venezuela en Brunei) gewerkt. De pensioenaanspraken van belanghebbende zijn gedeeltelijk opgebouwd in het buitenland. Vanaf 1996 heeft belanghebbende in zijn aangifte inkomstenbelasting voor een gedeelte van zijn pensioenuitkering aftrek ter voorkoming van dubbele belasting geclaimd. Voor het jaar 2006 wordt de geclaimde aftrek niet verleend.