FA Nieuwsbrief maart 2016

Jaargang 4 nummer 10

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief

Pensioen

Lijfrente

Gouden Handdruk

Kapitaalverzekering

Eigen Woning

Algemeen

Gids Productfiscaliteiten

Elk jaar verandert de belastingwetgeving per 1 januari. Om de praktijk te ondersteunen, brengt Reaal daarom elk jaar de Reaal Belastingbox uit. Dit jaar alweer voor de tiende keer!
De Belastingbox is in die tien jaar uitgegroeid tot hét naslagwerk over de fiscale regelgeving voor verzekerings- en bancaire producten. Onderdeel van de Belastingbox is de Gids Productfiscaliteiten. In deze nieuwe editie leest u weer de meest recente belastingwijzigingen.
Zoals het vervallen van de minimum waarderingsregel voor lijfrente en de herintroductie van de pensioenknip. Ook de wijzigingen voor de SEW, BEW en kapitaalverzekering en het aangescherpte gebruikelijkheidscriterium voor de werkkostenregeling komen aan de orde.
Naast de Gids Productfiscaliteiten is er ook de Minigids Productfiscaliteiten als onderdeel van de Reaal Belastingbox. Deze uitgave bevat naast de actuele fiscale kerncijfers ook diverse stroomschema’s, tabellen en overzichten.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

 

Artikelen 

Kan vroegpensioen eerder of later ingaan en later eindigen?

De AOW-leeftijd wordt sinds 1 januari 2013 elk jaar verhoogd. En sinds 1 januari 2005 is het niet meer mogelijk om fiscaal gefaciliteerd vroegpensioen op te bouwen. Wel hebben we nog vele jaren met het overgangsrecht voor vroegpensioen te maken. Over dit onderwerp zijn de volgende vragen aan ons gesteld.

Korte berichten 

Effecten aftoppingsgrens pensioengevend loon voor deeltijdwerkers

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Staatssecretaris van Financiën verzocht om de toe te passen deeltijdfactor bij de aftopping van het pensioengevend loon te laten vervallen. De staatssecretaris wijst het verzoek af. Hij vindt dat er geen adequate alternatieven zijn om te voorkomen dat iemand met meerdere deeltijddienstbetrekkingen in totaal over een hoger pensioengevend loon dan het maximum van € 101.519 (2016) pensioen kan opbouwen.

Commissievergadering over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer nader uitgesteld

Naar aanleiding van de brief van staatssecretaris Wiebes van 17 december 2015 over oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer stond een algemeen overleg gepland op 18 februari 2016. Ter voorbereiding op dat overleg heeft de Tweede Kamerfracties een aantal schriftelijke vragen gesteld. Bij brief van 16 februari 2016 vraagt de staatssecretaris om nader uitstel voor het beantwoorden van deze vragen en daarmee tevens uitstel voor de geplande (algemene) commissievergadering.

Dubbele vrijstelling voor uitkering kapitaalverzekering bij leven met een begunstigde

Met ingang van 1 januari 2016 is in de wet vastgelegd dat fiscale partners bij het doen van aangifte kunnen vragen om de uitkering fictief voor de helft aan elke partner toe te rekenen. Op die manier kan gebruik worden gemaakt van de uitkeringsvrijstelling van beide partners ook al is slechts een van de partners begunstigde. Zonder deze maatregel kan in de situatie van één begunstigde van de uitkering ook slechts één keer de uitkeringsvrijstelling worden toegepast.

WOZ-waarde mede bepalend voor omvang nalatenschap voor de erfbelasting

Een zoon heeft volgens het testament van zijn overleden moeder recht op een legaat 1) van 10% (in contanten) van de omvang van de nalatenschap. De eigen woning maakt onderdeel uit van de nalatenschap. De zoon heeft hierdoor een bedrag van € 45.697,84 op zijn bankrekening ontvangen. De belastinginspecteur heeft een aanslag erfbelasting opgelegd ten bedrage van € 62.430. Dat is de waarde van het legaat van de zoon op basis van de door de notaris gemaakte berekening.

Opvragen informatie bij Duitse Belastingdienst niet onrechtmatig

Een medewerker van de Nederlandse Belastingdienst heeft in het Duitse blad ‘Der Spiegel’ gelezen over misbruik door Nederlanders van ‘Stiftungen’ in Liechtenstein. Na het lezen van het artikel heeft hij de Duitse Belastingdienst gevraagd om informatie over dit onderwerp. Naar aanleiding hiervan krijgt een man alsnog een heffing over verzwegen vermogen in Liechtenstein. Volgens de informatie van de Duitse Belastingdienst is deze man namelijk betrokken bij een Liechtensteinse ‘Stiftung’.