FA Nieuwsbrief januari 2016

Jaargang 4 nummer 8

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Algemeen

Pensioen

Eigen woning

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

Artikelen 

Cijfers 2016

In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2016 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook is het mogelijk dat cijfers nog aangepast worden.

Belastingplan 2016 aangenomen: de wijzigingen per 1 januari 2016

Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer het Belastingplan 2016 aangenomen. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Niet alleen heeft de staatssecretaris van Financiën veel vragen moeten beantwoorden, ook moest een meerderheid in de Eerste Kamer worden gevonden die voor het wetsvoorstel wilde stemmen. Uiteindelijk bleken het CDA en D66 de regeringspartijen VVD en PvdA aan een meerderheid te willen helpen.

Het einde van de eigen BV als pensioenuitvoerder?

Eigenlijk staat de pensioenwereld niet stil. Niet qua ambitieniveau, niet qua uitvoerder en niet qua  prijs. Als bestuurder van een pensioenfonds heb ik de discussie over volledig herverzekeren (wat het was) of volledig eigen beheer (wat het is geworden) van nabij mee mogen maken. En als adviseur zie ik ook het pensioen in de eigen BV bij de directeur-grootaandeelhouder (dga).

Korte berichten 

Nieuwe regels waardeoverdracht pensioen bij wisselen van baan

Op 10 december 2015 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een besluit gepubliceerd over het overgangsrecht rondom het vervallen van de 6-maandstermijn bij waardeoverdracht. Naast het vastleggen van het overgangsrecht geldt de beperking van de bijbetalingslast nu niet meer alleen voor kleine werkgevers, maar voor alle werkgevers.
De belangrijkste bepalingen uit het besluit zijn de volgende.

Terugdraaien verhoging AOW-leeftijd bij bijzondere omstandigheden

Een vrouw heeft bezwaar gemaakt tegen een pensioenoverzicht van de Sociale Verzekeringsbank. In het overzicht staat dat zij 24 maanden ná het bereiken van de 65-jarige leeftijd recht krijgt op een AOW-uitkering. De vrouw is het daar niet mee eens. Zij is van mening dat haar AOW-uitkering in moet gaan als zij de leeftijd van 65 jaar bereikt. De latere ingangsdatum is een inbreuk op haar eigendomsrecht, als bedoeld in een Europees verdrag. De Rechtbank Noord-Nederland geeft de vrouw gelijk.