FA Nieuwsbrief februari 2014

Jaargang 2 nummer 9

Deze Nieuwsbrief is voor een groot deel gewijd aan pensioenonderwerpen. Dat is ook niet vreemd. Op dat terrein gebeurt van alles.
Zo staat het pensioen van de directeur-grootaandeelhouder al enige tijd in de belangstelling. Alieke Doornink gaat in haar bijdrage in op de voor- en nadelen van pensioen in eigen beheer en de mogelijke alternatieven.

Rachel van den Braak en Aloys Bart gaan in op een nieuw type pensioenfonds: het algemeen pensioenfonds (APF). Wanneer kan dit pensioenfonds worden toegepast? En zal het leiden tot een verschuiving in het pensioenlandschap?

De Korte berichten bevatten eveneens nieuws op het terrein van pensioen.
In sneltreinvaart behandelt de Tweede Kamer de Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen (ook wel Witteveen 2015 genoemd).
En ook de ontwikkeling van een pensioenregeling voor zelfstandigen staat zeker niet stil.

In de Praktijkcase hebben we nog een actuele vraag over de wettelijke opzegtermijn in relatie tot gouden handdrukstamrechten.

drs. Kees van Oostwaard
Eindredacteur Financieel Actief

Artikelen 

Afschaffen eigen beheer start van doe-het-zelf pensioen voor DGA’s?

De huidige regeling voor pensioen in eigen beheer gaat in de revisie. De lage marktrente zorgt voor dekkingstekorten bij de BV’s. De regels over de fiscale waardering van het Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) pensioen leiden tot een groot verschil tussen de fiscale en commerciële waardering van de pensioenreserves en daarmee tot flinke risico’s voor de DGA en zijn BV.

Een pensioenfonds op de vrije markt: het algemeen pensioenfonds

Het kabinet heeft het plan een nieuw soort pensioenfonds te introduceren. Deze plannen werden tot 24 februari 2014 via een openbare internetconsultatie aangeboden. Naast het ondernemingspensioenfonds en het bedrijfstakpensioenfonds volgt nu een derde type pensioenfonds: het algemeen pensioenfonds (APF).

Wettelijke opzegtermijn en gouden handdrukstramrecht

Vraag:
Een klant heeft eind augustus 2013 na onderhandelingen over een afkoopsom (gouden handdruk) zijn vaststellingsovereenkomst getekend. In die vaststellingsovereenkomst staat dat per 1 april 2014 zijn dienstbetrekking eindigt. De klant wil de gouden handdruk storten in een gouden handdrukrekening. Dat is toch geen probleem?

Korte berichten 

Ontwikkelingen Witteveen 2015

Het kabinet heeft de Nota naar aanleiding van het nader verslag van 'Witteveen 2015' 1) ingediend bij de Tweede Kamer. Het kabinet geeft onder meer aan dat zij geen uitzondering wil maken op de Wet op de medische keuringen voor de netto lijfrenten die worden gesloten om het pensioengat boven € 100.000 op te vangen. Daarnaast geldt de maximering van de grondslag op € 100.000 niet voor het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Ontwikkelingen rondom pensioenregeling voor zelfstandigen

De grootste belangenorganisaties van zelfstandigen hebben aangegeven hoe zij vorm willen geven aan zo’n regeling. Dit is een uitvloeisel van  de steun die het kabinet op 18 maart 2013 in de Tweede Kamer heeft uitgesproken bij het opzetten van een fiscaal gefacilieerde vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen.

Wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet (Anw)

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 28 januari jl. bij de Tweede Kamer een wijzigingsvoorstel voor de Algemene nabestaandenwet (Anw) ingediend. Sinds 1 juli 2013 is de halfwezenuitkering voor een minderjarig kind onderdeel van de nabestaandenuitkering van de ouder. Bij de bepaling van de hoogte van de bruto-uitkering wordt alleen rekening gehouden met de algemene heffingskorting.