FA Nieuwsbrief augustus 2016

Jaargang 05 nummer 02

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Lijfrente

Kapitaalverzekering

Pensioen

Eigen Woning

Wetgeving in parlement

Nieuw op Financieel Actief is het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving. In dit overzicht zijn opgenomen de status van de parlementaire behandeling en een beknopte omschrijving van de diverse wetsvoorstellen. Ook is er een link naar de artikelen in Financieel Actief (indien van toepassing) en naar de parlementaire stukken. Dit overzicht wordt maandelijks bijgewerkt.

Gids Productfiscaliteiten 2016

Heeft u een vraag over pensioen, lijfrente, kapitaalverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, eigen woning, etc.? Kijkt u dan eens in de Gids Productfiscaliteiten 2016. Deze Gids is in tien jaar uitgegroeid tot hét naslagwerk over de fiscale regelgeving voor verzekerings- en bancaire producten.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

 

 

 

 

 

Artikelen 

Bescherming lijfrente bij beroep op bijstand: een geslaagde reparatie?

Vanaf 1 april dit jaar hoeft iemand niet altijd meer zijn lijfrenteverzekering af te kopen als hij een beroep op de bijstand doet. Ook hoeft iemand zijn pensioen niet eerder te laten ingaan. In Financieel Actief hebben we eerder kritiek geuit op de voorheen bestaande praktijk om financiële producten aan te tasten die bedoeld zijn voor de oude dag.

Herstel administratieve fout

Vraag: Een klant van mij heeft een spaarhypotheek. Nu meldt de verzekeraar dat er bij de renteherzieningsdatum iets mis is gegaan. De hypotheekrente is door de geldverstrekker aangepast. Maar bij de verzekeraar is die rentewijziging nog niet doorgevoerd, waardoor de premie niet is aangepast. Is het fiscaal toegestaan om de premie alsnog aan te passen?

Korte berichten 

‘Herkansing’ variabele pensioenuitkering vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 kunnen pensioendeelnemers die tussen 1 januari 2014 en 8 juli 2015 geen gebruik konden maken van de pensioenknip en dus een vaste uitkering hebben aangekocht, alsnog gebruikmaken van de mogelijkheid om een variabele pensioenuitkering aan te kopen. Voorwaarde is wel dat de Wet verbeterde premieregeling op 1 september 2016 in werking treedt. Dat schrijft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Klijnsma presenteert Perspectiefnota Toekomst pensioenstelsel

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft op 8 juli jl. de nota over de toekomst van het pensioenstelsel gepubliceerd. De nota is een vervolg op de onlangs door de Sociaal Economische Raad (SER) gepubliceerde verkenning. Klijnsma schuift de voorstellen over vier onderwerpen door naar een volgend kabinet en noemt hierbij als beoogde datum van inwerkingtreding 1 januari 2020.
 
1.Toereikend pensioen voor alle werkenden

Uitspraken van de Centrale Raad van Beroep inzake AOW-leeftijd

In 2013 is de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd. Doordat de AOW later ingaat, kan sprake zijn van een zogenaamd AOW-gat. Dit heeft geleid tot diverse rechtszaken. Nadat een aantal lagere rechtbanken uitspraak heeft gedaan, heeft nu de Centrale Raad van Beroep in een aantal van deze zaken beslist. De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Betere bescherming met nieuwe hypotheekregels

Consumenten die een huis willen kopen, worden met ingang van 14 juli 2016 beter beschermd. Dat is het doel van de ingevoerde nieuwe hypotheekregels. De nieuwe hypotheekregels vloeien voort uit een in 2014 aangenomen Europese hypothekenrichtlijn.

Geen renteaftrek voor geërfde aflossingsvrije hypotheken

De zoon en dochter zijn erfgenamen van hun ouders die in 2012 zijn overleden. De nalatenschap bestaat uit onder meer de woning van de ouders en twee aflossingsvrije hypothecaire leningen. In eerste instantie hebben de erfgenamen de woning te koop gezet. De verkoop wilde niet vlotten en de zoon is per 1 mei 2013 in de woning gaan wonen. Vanaf dat moment betaalt hij ook de rente van de twee leningen.