Uitkering afkoopsom oud-regime lijfrente terecht gedeeltelijk belast

Recent heeft Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak gedaan over een oud-regime lijfrente, waarbij premies van het belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting in aftrek kunnen worden gebracht. In dit geval betrof het een kapitaalverzekering met een lijfrenteclausule waarbij een arbeidsongeschiktheidsclausule was opgenomen.
De arbeidsongeschiktheidsclausule zorgde voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. In geschil was of de uitkering uit de kapitaalverzekering met lijfrenteclausule als een vergoeding kan worden gezien voor een door arbeidsongeschiktheid veroorzaakt verlies van verdiencapaciteit. In dat geval zou de uitkering namelijk onbelast zijn.
Het hof bevestigt in haar uitspraak de eerdere uitspraak van Rechtbank Gelderland, dat de door belastingplichtige ontvangen uitkering niet voorziet in een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Als gevolg hiervan heeft de inspecteur de uitkering terecht belast voor zover de uitkering hoger was dan de door belanghebbende betaalde premies, die in het verleden niet op het belastbaar inkomen in aftrek zijn gebracht (saldomethode).
(Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 februari 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:1368)