Alle besluiten

icon besluiten

Premiestaffels bij pensioenrichtleeftijd 67 jaar (Vraag & Antwoord 12-005 d.d. 17 juni 2012 CAP)

Vraag: Momenteel is het wetsvoorstel Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd aanhangig bij het parlement (kamerstukken 33 290). Dit wetsvoorstel brengt tot uitdrukking de uitkomst van de AOW- en...

Handreiking gederfd of te derven loon

(versie 8 mei 2012) In de praktijk komen stamrechten ter vervanging van gederfd of te derven loon bij ontslag steeds vaker voor, ook bij werknemers met de pensioendatum in zicht. Het gaat dan om de...

Eigenwoningregeling; bijleenregeling

nr. DGB2010/3057M Dit besluit bevat het beleid over de toepassing van artikel 3.119a en 3.119b, van de Wet IB 2001 (de bijleenregeling) Het besluit van 20 februari 2007, nr. CPP2006/1942M is...

Beschikbarepremieregelingen en premie- en kapitaalvereenkomsten

Nr. CPP2009/1487M Dit besluit is een actualisering van het besluit over beschikbare-premieregelingen van 23 oktober 2007, nr. CPP2007/552M, Stcrt. nr. 212. Hierbij is gebruik gemaakt van de...

Lijfrenten en periodieke uitkeringen (verzamelbesluit 13 juni 2012, nr. BLKB2012/283M)

Dit besluit vervangt het besluit van 10 mei 2010, nr. DGB2010/3119M, Staatscourant 2010, 7589 en is geactualiseerd en aangevuld met beleidsstandpunten over de lijfrentespaarrekening en het...

Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar (Vraag & Antwoord 12-004)

Momenteel is het wetsvoorstel Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd aanhangig bij het  parlement (kamerstukken 33 290). Dit wetsvoorstel brengt tot uitdrukking de uitkomst van de AOW- en...

KEW, SEW, BEW en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3

Het besluit van 23 november 2006, nr. CPP2006/737M, wordt opnieuw uitgebracht. Dit besluit is geactualiseerd (o.a. met de spaarrekening eigen woning en het beleggingsrecht eigen woning) en aangevuld...

Erfbelasting. Fictieve verkrijging. Levensverzekering en derdenbeding. Premieplitsing.

In dit besluit is het besluit van 18 juli 2008, nr. CPP2008/1425M geactualiseerd naar aanleiding van de herziening van Successiewet 1956 per 1 januari 2010. De wijzigingen (in de terminologie) per 1...

Ontslagvergoeding in de vorm van een uitkering ineens (Vraag en Antwoord 08-024)

Vraag: Kan een werknemer gebruik maken van de stamrechtvrijstelling, wanneer hij met zijn werkgever vóór het ontslag een ontslagvergoeding in de vorm van een éénmalige uitkering is overeengekomen?

Deelakkoord begroting 2013

De informateurs Kamp en Bos hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over een deelakkoord voor de begroting 2013. Belangrijke voorstellen zijn: Snellere verhoging AOW-leeftijd Schrappen voorschotregeling...

Vragen en antwoorden woningmarkt

Het ministerie van Financiën heeft vragen en antwoorden gepubliceerd over de maatregelen op het terrein van de eigen woning. Het gaat dan om onder meer het overgangsrecht voor de hypotheekrenteaftrek...

Beschikbarepremieregelingen en premie- en kapitaalvereenkomsten

Nr. BLKB2013/43M De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.Dit besluit vervangt het besluit van 13 december 2012, nr. BLKB2012/1761M, Staatscourant 2012, 26836. Daarin staan enige...

Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangstermijn

Nr. BLKB2012/1994M In dit besluit wordt goedgekeurd dat er een overgangstermijn tot 1 april 2013 geldt als een op 31 december 2012 bestaande aflossingsvrije hypotheek wordt omgezet in een hypotheek...

Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Vervallen tijdklemmen in specifieke situaties

Nr. BLKB2012/1977M In dit besluit wordt goedgekeurd dat de voorwaarde van 15 dan wel 20 jaar premiebetaling (tijdklemmen) die geldt voor het benutten van de vrijstellingen voor het voordeel uit een...

Pensioenen; in bepaalde gevallen tijdelijk geen doorwerkvereiste

Nr. BLKB2012/1822M In dit besluit is een tijdelijke goedkeuring opgenomen voor het in bepaalde gevallen achterwege laten van het wettelijke doorwerkvereiste.

Pagina's