Partnerpensioen en fiscaal partnerschap

Vraag:
Leidt een partnerpensioen altijd tot verplicht fiscaal partnerschap?

Antwoord:
Vanaf 1 januari 2011 is men verplicht fiscaal partner als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Vóór 2011 kon men in bepaalde situaties nog kiezen of men al dan niet als fiscaal partner wilde worden aangemerkt.
Met ingang van 2011 blijft men fiscaal partner als men gehuwd is of geregistreerd partner.
Ongehuwd samenwonenden zijn vanaf dat jaar verplicht fiscaal partner als zij op hetzelfde adres bij de gemeente zijn ingeschreven en voldoen aan een of meer van de volgende voorwaarden:
- zij zijn beiden meerderjarig en hebben een notarieel samenlevingscontract;
- zij hebben samen een kind;
- een van de ongehuwd samenwonenden heeft een kind en de andere partner heeft het kind erkend
- zij zijn samen eigenaar van een woning die hun hoofdverblijf is;
- een van de samenwonenden is voor de toepassing van de pensioenregeling van de andere partner aangemeld als partner.

Er van uitgaande dat de ongehuwd samenwonenden niet aan de eerste vier voorwaarden voldoen, is aanmelding van de partner in de pensioenregeling noodzakelijk om als fiscaal partner te kunnen worden aangemerkt. In pensioenregelingen die uitgaan van het zogenoemde onbepaald partnersysteem, bestaat normaal gesproken niet de mogelijkheid om de partner aan te melden. In een dergelijk geval is het dan ook niet mogelijk om via de pensioenregeling als partner te worden aangemerkt. Hiervoor is door de wetgever gekozen om het partnerschap objectief te kunnen toetsen.
Het antwoord op de vraag is dus nee. Er kan recht bestaan op nabestaandenpensioen zonder dat dit leidt tot fiscaal partnerschap.
Ten slotte is nog van belang dat in slechts één regeling de partner hoeft te zijn aangemeld, om als fiscaal partner te kwalificeren. Het is niet noodzakelijk dat beide partners in elkaars pensioenregeling moeten zijn aangemeld.

Deze rubriek wordt verzorgd door:
Fiscale Zaken SNS REAAL